ALGEMENE VOORWAARDEN LOCABIRD VERSIE JULI 2020

Deze Algemene voorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LocaBird B.V., hierna te noemen ‘Gebruiker’, (statutair) gevestigd en kantoorhoudende te 3221LC  Hellevoetsluis, aan de Duinweg 14 A027 aldaar, KvK 24478834, aan te merken als Gebruiker van deze voorwaarden ex. art. 6:231 sub b Burgerlijk Wetboek. E-mail: info@locabird.nl. Telefoonnummer: +31 (0) 6 46024444. Btw-identificatienummer: NL821622171B01.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan onder:

‘Algemene voorwaarden’, deze Algemene voorwaarden;

‘App’ , de LocaBird-App;

‘AVG’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

‘Consument’, een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

‘Duurzame gegevensdrager’, Alle hulpmiddelen, waaronder ook e-mail, die de Wederpartij in staat stellen om informatie, aan haar persoonlijk gericht, op te slaan, zodat deze informatie op een later tijdstip geraadpleegd kan worden, zonder dat de opgeslagen informatie gewijzigd kan worden.

‘Ondernemer’ , een (rechts)persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

‘Overeenkomst’, de tussen Gebruiker en Wederpartij gesloten Overeenkomst of Overeenkomst op afstand, die door het invullen van het formulier op de website, het sturen van een e-mail, het verzenden van een WhatsApp bericht en/of sms-bericht, het downloaden van de LocaBird-App, dan wel door ondertekening van een Overeenkomst wordt gesloten;

‘Partijen’, Gebruiker, de Consument en/of de Wederpartij;

‘Wederpartij’, de Consument of  een (rechts)persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met wie de Gebruiker een Overeenkomst sluit;

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestelbevestigingen, offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten die worden gedaan en/of gesloten door Gebruiker, alsmede op elke gesloten Overeenkomst op afstand tussen Gebruiker en Consument.

2.2. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst, met uitzondering van het in hoofdstuk 1 artikel 9,11,13 en 16 van deze Algemene voorwaarden bepaalde, die artikelen prevaleren altijd boven het in de Overeenkomst bepaalde.

2.3. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij gehanteerde algemene-, dan wel inkoop-, verkoop- en/of leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk door Gebruiker van de hand gewezen.

2.4. Indien een Overeenkomst wordt gesloten, dan worden deze Algemene voorwaarden voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt de Wederpartij de mogelijkheid geboden om de Algemene voorwaarden bij Gebruiker in te zien, dan wel worden de Algemene voorwaarden kosteloos aan de Wederpartij toegezonden.

2.5. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg wordt gesloten, dan worden de Algemene voorwaarden in afwijking van het vorige lid en voor het sluiten van de Overeenkomst langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking gesteld en wel op zo een wijze dat de Wederpartij de Algemene voorwaarden eenvoudig op kan slaan op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit gezien omstandigheden redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wordt de Wederpartij in de gelegenheid gesteld om via elektronische weg van de Algemene voorwaarden kennis te nemen, dan wel worden de Algemene voorwaarden op verzoek langs elektronische weg of op een andere wijze aan de Wederpartij toegezonden.

2.6. Indien naast deze Algemene voorwaarden ook nog specifieke product-, leverings- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, dan zijn de leden 4 en 5 van dit artikel overeenkomstig van toepassing. In het geval dat zulke voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten ten opzichte van de Algemene voorwaarden, dan kan een Consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling(en) die voor hem het meest gunstig is/zijn.

2.7. Afwijking van de Algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

2.8. Indien Gebruiker  stilzwijgend afwijking van deze Algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan zijn recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De Wederpartij kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Gebruiker de Algemene voorwaarden soepel toepast.

2.9. In alle gevallen waarin deze Algemene voorwaarden tekort doen beslist Gebruiker. Deze beslissing zal worden genomen naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

2.10. Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden worden vervangen door (een) nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.11. Onduidelijkheden over de inhoud van de Algemene voorwaarden dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend. Een door Gebruiker verzonden offerte is tot veertien dagen na verzending geldig, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de Wederpartij een aanbieding of offerte aanvaardt behoudt Gebruiker zich het recht voor om het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.2. Een aanbod of offerte bedoeld voor een Consument bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving van de producten en/of diensten is zo goed als mogelijk voldoende gedetailleerd, om een goede beoordeling van het aanbod of de offerte door de Consument mogelijk te maken. Mocht Gebruiker in het aanbod of de offerte gebruik maken van afbeeldingen dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

3.3. Elk aanbod of elke offerte uitgebracht aan een Consument bevat alle benodigde informatie voor de Consument waaruit hij duidelijk op kan maken wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die voortvloeien uit de aanvaarding van het aanbod of de offerte.

3.4. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden.

3.5. Gebruiker kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij , naar de gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, had kunnen begrijpen en/of behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing en/of verschrijving omvat.

Artikel 4 De Overeenkomst

4.1. Een Overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij komt, onder voorbehoud van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod of de offerte van Gebruiker aanvaardt en voldoet aan alle door de Gebruiker gestelde voorwaarden.

4.2. Gebruiker behoudt zich het recht voor om, binnen alle wettelijke kaders en regelgeving daaromtrent, zich op de hoogte te stellen van het betaalgedrag, dan wel de kredietwaardigheid van de Wederpartij om te bezien of de Wederpartij aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Ook behoudt Gebruiker zich het recht voor overige feiten en factoren na te gaan die van belang zijn voor het verantwoord aan gaan van een Overeenkomst met de Wederpartij. Indien Gebruiker na uitvoering van bovenstaand onderzoek gegronde redenen heeft om geen Overeenkomst aan te gaan met de Wederpartij, dan is Gebruiker gerechtigd om een bestelling en/of aanvraag van de Wederpartij te weigeren of om hier bijzondere voorwaarden aan te verbinden.

4.3. Wanneer de Wederpartij het aanbod of de offerte van Gebruiker langs elektronische weg heeft aanvaardt, dan bevestigt Gebruiker de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod onmiddellijk langs elektronische weg. Voor een Consument geldt dat zolang de ontvangst van de aanvaarding niet door Gebruiker is bevestigd, deze de Overeenkomst kan ontbinden.

 4.4. Gebruiker treft passende technische en organisatorische maatregelen, zodat er sprake is van een beveiligde omgeving met veilige elektronische overdracht van data, waarbinnen op elektronische wijze een Overeenkomst tot stand kan komen en waarbinnen veilig betaald kan worden op elektronische wijze.

Artikel 5 Uitsluiting herroepingsrecht

5.1. Het herroepingsrecht wordt uitgesloten voor Ondernemers.

5.2. Door het downloaden en/of gebruiken van de LocaBird-App doet de Consument afstand van zijn herroepingsrecht.

Artikel 6 Prijzen

6.1. Tenzij anders aangegeven zijn de door Gebruiker aangeboden diensten gratis voor Consumenten.

6.2. Prijzen van in een aanbod genoemde producten en/of diensten worden gedurende de geldigheid van het aanbod niet door Gebruiker verhoogd, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van verhoging van het wettelijke btw-tarief.

6.3. Alle door Gebruiker aangeboden producten en/of diensten waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen en waar Gebruiker geen invloed op heeft, kunnen met variabele prijzen aangeboden worden. Wanneer een prijs variabel is zal Gebruiker dit in het aanbod vermelden.

6.4. Prijsverhogingen binnen 1 maand na totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

6.5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst zijn te allen tijde toegestaan.

6.6. Voor de Consument geldt dat hij de bevoegdheid heeft om de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de in het vorige lid genoemde prijsverhoging ingaat.

6.7. Alle door Gebruiker aan een Consument genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.8. Alle door Gebruiker aan een Ondernemer genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Artikel 7 Betaling

7.1. Betaling van facturen dient vooraf of binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden in Euro’s doormiddel van een storting of overboeking op de door  Gebruiker aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de verzonden factuur/facturen schorten de betalingsverplichtingen voor de Wederpartij niet op.

7.2. Indien de Wederpartij niet heeft betaald is Gebruiker gerechtigd, nadat hij de Wederpartij minstens één maal heeft aangemaand tot betaling over te gaan, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan De Wederpartij de contractuele rente in rekening te brengen tot aan de dag van algehele voldoening. De contractuele rente bedraagt 15% op jaarbasis.

7.3. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening (in en buiten rechte) voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd. Deze zijn gelijk aan de wettelijke incassokosten volgens de Wet incassokosten.

7.4. Gebruiker heeft het retentierecht op alle zich onder hem bevindende goederen, tot aan het moment waarop de Wederpartij al hetgeen zij aan Gebruiker verschuldigd is heeft voldaan.

7.5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

7.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn alle vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Gebruiker direct opeisbaar.

7.7. Gebruiker kan een betaling weigeren, zonder daardoor in verzuim te komen, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan tevens de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen, lopende rente en incassokosten worden voldaan.

7.8. Indien een Overeenkomst met meerdere (Weder)partijen is gesloten, dan is iedere (Weder)partij hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

7.9. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar betalingsverplichtingen op te schorten of haar vorderingen op Gebruiker te verrekenen.

7.10. De door Gebruiker gehanteerde betalingstermijn jegens zijn crediteuren bedraagt 60 dagen.

Artikel 8. Opschorting en opzegging

8.1. Gebruiker is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien de Wederpartij de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins haar verplichtingen niet nakomt, een en ander onverminderd het recht van Gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

8.2. Overeenkomsten tussen Gebruiker en een Ondernemer kunnen slechts tussentijds worden opgezegd met instemming van Gebruiker en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.

8.3. De Wederpartij, niet zijnde een Consument is niet gerechtigd de Overeenkomst enkelzijdig op te zeggen. Indien deze Wederpartij de Overeenkomst toch tussentijds opzegt, is deze Wederpartij schadeplichtig jegens Gebruiker. In ieder geval valt onder geleden schade, niet uitsluitend, verlies en gederfde winst. Deze schade is direct opeisbaar.

8.4. Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst en indien er na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van Gebruiker komt, die een goede grond geeft te vrezen dat de Wederpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

8.5. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven) ten laste van de Wederpartij, staat het Gebruiker vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel een ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Gewijzigde omstandigheden

9.1. Mochten de omstandigheden waarvan de Wederpartij en Gebruiker op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de Overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) Partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de Overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan door toedoen van De Wederpartij, zal eventueel daaruit voortvloeiende meerkosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 9.2. Indien Partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt de Wederpartij dat de tijdsplanning van de Overeenkomst zal worden aangepast.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en App van Gebruiker, zoals daar niet uitsluitend zijn logo’s, teksten en beeldmateriaal berusten bij Gebruiker en/of aan hem gelieerde vennootschappen. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming materiaal en/of informatie afkomstig van de website en/of App voor commerciële doeleinden openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken.

10.2. De Wederpartij zal niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker enig merk en/of enige handelsnaam van Gebruiker, gebruiken dan wel voeren en/of (laten) registreren.

10.3. Op deze Algemene voorwaarden rust auteursrecht van Krieger Legal. Gebruiker heeft een gebruiksrecht met betrekking tot deze Algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Gebruiker vrij staat de Algemene voorwaarden in het kader van normaal, eigen gebruik  voor zijn onderneming(en) te tonen op de website van de onderneming(en), ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan te bieden. Het staat derden echter niet vrij om de Algemene voorwaarden te kopiëren, zelf te gebruiken, aan derden door te verkopen en/of voor enig ander commercieel doel uit te buiten. Hiermee maakt deze derde inbreuk op het auteursrecht van Krieger Legal.

10.4.  Bij overtreding van enige verplichting van de Wederpartij ingevolge het bepaalde in dit artikel verbeurt de Wederpartij, niet zijnde een Consument, aan Gebruiker zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een direct opeisbare boete van € 15.000,00 voor iedere overtreding en een boete van € 1500,00 voor iedere dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1.  Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

11.2. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de wederpartij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is De Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Gebruiker tot aan dat  moment te voldoen. Gebruiker is dan gerechtigd om het reeds nagekomen deel, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren, dan wel te verrekenen. De Wederpartij  is dan gehouden om deze factuur te voldoen of de verrekening te accepteren als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

11.3. Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, overmacht in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder begrepen, niet limitatief brand, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, stroomstoringen, terreurdreiging, opgelegde beperkingen door de bevoegde autoriteiten, verkeersinfarcten en werkstakingen in de onderneming van Gebruiker en/of derden. Gebruiker is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 Klachten

12.1. Alle klachten ter zake de totstandkoming en het voldoen aan verplichtingen ten behoeve van de Overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie en het leveren van de producten en/of diensten waar de klacht betrekking op heeft, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Wederpartij aantoont dat zij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Gebruiker kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt de Wederpartij geacht de facturen te hebben geaccepteerd en te onderschrijven Gebruiker zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.

12.2. Gebruiker handelt de klacht binnen vier weken na ontvangst af of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

12.3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

12.4. Gebruiker stelt de klager schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

12.5. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager en Gebruiker het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

12.6. Gebruiker neemt bij behandeling van de klacht geheimhouding in acht.

12.7. De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht door Gebruiker.

12.8. Klachten kunnen per post aan Gebruiker verzonden worden of per e-mail naar info@locabird.nl.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaringen

13.1. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor zover dit uit dit artikel voortvloeit. Hetzelfde geldt voor door Gebruiker ingeschakelde derden ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

13.2. De aansprakelijkheid van Gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid beperkt  tot een bedrag van € 5000,00 zegge: vijfduizend Euro.

13.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat De Wederpartij aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de ontstane schade niet aansprakelijk.

13.4. Gebruiker is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

13.5. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

13.6. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Gebruiker en de Wederpartij bestaande rechtsbetrekking. De Wederpartij zal iedere schade, hierin mede begrepen alle door Gebruiker gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden aan Gebruiker vergoeden.

13.7. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan zaken. Ook is Gebruiker niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de Wederpartij aan personen.

13.8. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Gebruiker vervalt na één jaar te rekenen vanaf de dag waarop De Wederpartij op de hoogte was van het schade toebrengende feit of de schade toebrengende omissie en het ontstaan van de schade, of de dag waarop De Wederpartij daarvan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

Artikel 14 Privacy

14.1. Gebruiker verwerkt persoonsgegevens van De Wederpartij voor optimale dienstverlening en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vindt plaats in overeenstemming met zijn privacybeleid. Dit beleid is in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie kunt u kijken naar de privacyverklaring van Gebruiker. Deze kunt u vinden op https://www.locabird.nl.

Artikel 15 Website en App

15.1. Informatie die Gebruiker op zijn website en via zijn App publiceert is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Gebruiker kan echter niet garanderen dat deze informatie te allen tijde volledig en juist is.

15.2. Informatie op de website en in de App kan worden aangepast, dit naar eigen goeddunken en inzicht van Gebruiker.

15.3. De website en/of App van Gebruiker bevat mogelijk links naar websites van derden. Gebruiker kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren van deze websites. Kijk voor meer informatie in de websitedisclaimer van Gebruiker.

Artikel 16 Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen

16.1. Op alle Overeenkomsten tussen Gebruiker en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen tussen Gebruiker en de Wederpartij die mochten ontstaan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam sector kanton, tenzij het geschil de competentie van de kantonrechter te boven gaat.

16.3. In aanvulling op de forumkeuze uit het vorige lid is mede bevoegd de rechter van de woonplaats van de Consument.

 

Artikel 17 Wijzigingen

17.1. Gebruiker is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwste versie van deze Algemene voorwaarden is geldig, zelfs bij reeds gesloten Overeenkomsten.

Hoofdstuk 2 Aanvullende voorwaarden voor ondernemers

Artikel 1 Algemeen

1.1. Deze aanvullende voorwaarden zijn alleen van toepassing op de door Gebruiker verleende diensten met betrekking tot het gebruik van de LocaBird-App, de website of losse modules door Ondernemers.

1.2. Door het sluiten van een Overeenkomst zoals omschreven in artikel 3 van hoofdstuk 1 of door het d.m.v. een zogenaamde click als bevestiging binnen de App en/of op de website van Gebruiker gaat de Ondernemer een zakelijk abonnement aan.

 1.3. Indien één of  meer bepalingen van deze aanvullende voorwaarden worden vernietigd door rechtelijke tussenkomst, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

Artikel 2 Diensten

2.1. Doormiddel van de LocaBird-App maakt de Ondernemer zijn onderneming of geleverde diensten reserveerbaar.

2.2. De Ondernemer wordt door het afsluiten van het abonnement vindbaar via de App of de website van gebruiker.

2.3. Het abonnement bestaat in ieder geval uit een basis reserveringsmodule en is optioneel uit te breiden met diverse andere betaalde modules.

2.4. De onderneming van de Ondernemer wordt zichtbaar voor gebruikers van de LocaBird-App wanneer zij binnen de vestigingsplaats van de onderneming van de Ondernemer of een door de gebruikers ingesteld zoekgebied zoeken naar bij LocaBird aangesloten Ondernemers.

Artikel 3 Afsluiten, duur en opzegging van het abonnement

 3.1. Het abonnement gaat in per gecommuniceerde ingangsdatum op het moment dat de door Gebruiker aan abonnee verzonden Offerte voor het abonnement schriftelijk of door scanning door abonnee wordt geaccepteerd, de door Gebruiker aan abonnee verzonden Offerte wordt bevestigd of door abonnee mondeling (telefonisch) wordt bevestigd.

3.2. Het betreft een zakelijk abonnement. Voor het afsluiten van het abonnement worden éénmalig  € 17,50 administratiekosten in rekening gebracht. Deze dienen voor de start van het abonnement per factuur te worden voldaan. Verder wordt het wettelijke herroepingsrecht uitgesloten nu het een zakelijk abonnement betreft.

3.3. Abonnee heeft pas recht op dienstverlening met betrekking tot het abonnement vanaf het moment dat de maandelijks abonnementskosten zijn voldaan of indien abonnee jaarlijks betaald het volledige abonnementsgeld is voldaan.

3.4. Het juridisch abonnement wordt afgesloten voor een periode van 1 jaar en is niet tussentijds opzegbaar. Na afloop van deze periode wordt het abonnement steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden. Na verlenging heeft abonnee het recht om het abonnement te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 4 Kosten en betaling(en)

4.1. De prijs voor de basismodule bedraagt € 9,79 exclusief 21% btw per maand, dan wel € 117,48 per jaar exclusief 21% btw.

4.2. Prijzen voor aanvullende modules staan vermeld op de website https://www.locabird.nl. Indien de Ondernemer van extra modules gebruik wenst te maken dan staan deze per extra module in de Overeenkomst vermeld.

4.3. Voor de reserveringen rekent Gebruiker geen commissiekosten.

4.4. Het abonnementsgeld wordt voldaan per factuur of automatische incasso. Ondernemer gaat bij automatische incasso akkoord dat het door hem verschuldigde bedrag maandelijks of jaarlijks van zijn betaalrekening wordt geïncasseerd. Bij maandelijkse incasso of betaling per factuur wordt er op de 5e van de maand geïncasseerd of gefactureerd. Bij jaarlijkse incasso of betaling per factuur wordt er op 5 januari geïncasseerd of gefactureerd. Bij het afsluiten van een abonnement tijdens een kalenderjaar, waarbij is gekozen voor jaarlijkse betaling, wordt een evenredig deel van de abonnementsprijs in rekening gebracht. Facturering geschiedt dan direct na aanmelding en vervolgens in januari van elk volgend kalenderjaar.

4.5. Indien een automatische incasso wordt geweigerd of gestorneerd i.v.m. een saldotekort op de betaalrekening van Ondernemer zal Gebruiker trachten om de automatische incasso na 7 werkdagen wederom uit te voeren. Indien de incasso daarna weer wordt geweigerd of gestorneerd behoudt Gebruiker zich het recht voor om alle diensten en Werkzaamheden op te schorten, met uitsluiting van iedere

aansprakelijkheid van schade die daardoor zou kunnen ontstaan. Alle door abonnee nog verschuldigde bedragen worden dan direct opeisbaar.

 

Artikel 5 Aanpassingen

5.1. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de functies, aangeboden content en dienstverlening van de App, website en/of losse modules naar eigen inzicht te wijzigen.

Artikel 6 Vrijwaring

6.1. Ondernemer vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden die

mochten voortvloeien uit de tussen Gebruiker en Ondernemer gesloten Overeenkomst.

Hoofdstuk 3 Aanvullende voorwaarden voor Consumenten

Artikel 1 Account

1.1. De Consument dient 18 jaar of ouder te zijn om een account bij LocaBird aan te kunnen maken.

1.2. Indien de Consument geen gebruik meer wenst te maken van zijn account dan kan dit account te allen tijde worden verwijderd binnen de App. Alle gegevens van de Consument zullen dan worden gewist.

1.3. Het gebruik van de App en het aanmaken van een account is gratis.

1.4. Het kan zijn dat er betaalde diensten via de App worden aangeboden een de Consument. Door het afnemen van deze diensten gaat de Consument akkoord met de algemene voorwaarden van de aanbieders.

1.5. Eventuele betalingen die de Consument dient te verrichten via de App verricht de Consument altijd rechtstreeks aan de aanbieder.

1.6. Alle informatie die de Consument aanlevert via de App of de website van Gebruiker, rechtstreeks, dan wel via een social media-account, zoal niet uitsluitend naam, namen, achternaam, achternamen, gebruikersna(a)m(en), tekst, geslacht, geboorte datum, adresgegevens, telefoonnummer, foto’s, afbeeldingen wordt User Generated Content genoemd, afgekort UCG.

1.7. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de UGC te publiceren naar eigen goeddunken of om publicatie te weigeren.

1.8. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de UGC voor, dan wel na publicatie te wijzigen door het toevoegen of verwijderen van informatie.

1.9. De UGC die de consument middels de App of website van Gebruiker indient dient als niet-vertrouwelijk te worden beschouwd, ook kunnen hier geen rechten op worden voorbehouden.

1.10. De Consument verklaart dat alle door hem aangeleverde informatie juist is en geen onwaarheden bevat.

1.11. De Consument verklaart dat zijn UGC geen inbreuk maakt op rechten van derden, niet bedrieglijk is, geen onjuiste voorstelling van zaken geeft en niet in strijd is met enige wettelijke-, dan wel contractuele bepaling.

1.12. De Consument vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de UGC.

1.13. Gebruiker behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het account van de Consument te blokkeren of permanent te verwijderen wanneer er misbruik wordt geconstateerd of wanneer de Consument zich schuldig maakt aan het uploaden van ongepaste content in de ruimste zin des woords.

Artikel 2 Rechten

2.1. De Consument verleent aan Gebruiker het eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, overdraagbare en royalty vrije recht van licentie om de UGC te gebruiken, reproduceren, publiceren en/of te sub-licenceren.

2.2. De Consument doet wereldwijd onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van alle morele, publicitaire en privacy-rechten met betrekking tot de UGC.

 

Artikel 3 Schending van deze voorwaarden

3.1. In een geval dat Gebruiker schade lijdt omdat de Consument zich niet heeft gehouden aan of in strijd heeft gehandeld met een artikel uit deze Algemene voorwaarden, is de Consument aansprakelijk en zal hij de door Gebruiker geleden schade dienen te vergoeden.

3.2. In aanvulling op artikel 1.13. van dit hoofdstuk zal Gebruiker de indentiteit van de Consument bekend maken aan derden die aantonen dat (een deel van) de UGC van de Consument inbreuk maakt op aan hen toekomende rechten. Verder zal Gebruiker indien nodig een melding maken (van geconstateerd misbruik) bij de wettelijke bevoegde instanties.

Artikel 4 Diensten

4.1. Via de App of de website van Gebruiker kan de Consument diensten van of een bezoek boeken aan de aangesloten ondernemers.

 4.2. Reserveringen zijn  real-time en kunne kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 5 Aanpassingen

5.1. Gebruiker behoudt zich het recht voor om de functies, aangeboden content en dienstverlening van de App en website naar eigen inzicht te wijzigen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. Onverkort het in artikel 12 van hoofdstuk 1 gestelde is Gebruiker niet aansprakelijk voor de uitvoering van de geboekte dienst(en), dan wel het geboekte bezoek door de Ondernemer.

6.2. Voor door de Ondernemer onjuist vermelde informatie is Gebruiker niet aansprakelijk.

6.3. Speciale wensen en/of allergieën dient de Consument zelf aan de Ondernemer door te geven.

6.4. Betalingen worden rechtstreeks aan de Ondernemer verricht. Mochten er zich onregelmatigheden voordoen bij de betaling dan dient de Consument zich rechtstreeks tot de Ondernemer te wenden.

Chat openen
Hallo,
Welkom bij onze LocaBird Chat. Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Laat het ons weten en we zullen zeer snel reageren!